قربانی در عید قربان

چه حیوانی را می‌توان برای قربانی انتخاب کرد؟

شتر

گاو، گاومیش

گوسفند، بز

نر و ماده بز بر صحت قربانی شدن هیچ گونه تأثیری ندارد ولی در شتر و گاو نوع ماده آن افضل است و در گوسفند، نر آن برتر از ماده است. گوسفند و بز برای یک نفر کافی است، حتی اگر بزرگ و چاق باشد اما گاو، گاومیش و شتر برای یک نفر تا هفت نفر کفایت میکند.

آیا ذبح کردن قربانی در روز اول یا روزهای دوم و سوم فرقی دارند؟

بله؛ بنا به گفته پیامبر اکرم (ص)، ایام ذبح قربانی سه روز است و پر ثواب‌ترین آن، روز اول قربانی است. در این سه روز از زمان طلوع فجر روز دهم تا غروب روز سوم عید میتوان ذبح انجام داد.

قربانی کردن چه زمانی باید انجام شود؟

در مکانی که نماز عید اقامه نمیشود، از زمان طلوع فجر دهم ذی‌الحجه و در مکانی که نماز عید اقامه میشود بعد از اقامه نماز عید قربان شروع میشود.

ذبح قربانی به چه کسی واجب می‌شود؟

به هر شخص مسلمان (زن و مرد) ساکن در شهر و روستا که دارای «۲۰» مثقال طلا و یا «۱۴۰» مثقال نقره و یا اموالی معادل قیمت یکی از آن‌ها باشد ذبح قربانی واجب میشود. البته مسکن، اثاثیه منزل و مایحتاج اصلی جزو این اموال محسوب نمی گردد. در مورد طلا و نقره، مستعمل و غیرمستعمل بودن آنها فرقی با هم ندارند.

گوشت قربانی چگونه باید مصرف شود؟

هر شخصی که قربانی می‌کند می‌تواند گوشت قربانی را برای خودش نگه داشته و یا به کس دیگری صدقه نماید. اما افضل آن است که گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم نموده، یک سوم آن را صدقه دهد و یک سوم آن را به دوستان و خویشاوندان ضیافت دهد و یک سوم آن را ذخیره کند و اگر همه گوشت قربانی را صدقه داده و یا این که همه گوشت قربانی را ذخیره نماید، جائز می‌باشد. اما اگر شخص قربانی کننده، خانواده‌ای پر جمعیت داشته باشد، در این صورت می‌تواند گوشت را صدقه نداده و در منزل خود برای مصرف اهل خانواده‌اش صرف کند. اگر چنانچه گوشت قربانی نذری باشد مثلاً بر خودش قربانی واجب نبوده است به علت نذر کردن بر خود واجب گردانیده باشد، در این صورت نمی‌تواند از آن گوشت برای خود و اهل خانواده‌اش صرف کند بلکه باید به اشخاص فقیر صدقه دهد. فروختن گوشت قربانی کاملاً حرام است.

حیوان قربانی چه شرایطی باید داشته باشد؟

گوسفند و بز یکسال تمام داشته باشد و اگر گوسفندی شش ماه تمام و به هفت ماهگی داخل شده باشد اما از لحاظ جثه بهگونه‌ای که تشخیص آن در میان گوسفندان یک ساله مشکل و یا ناممکن باشد قربانی کردن آن نیز صحیح خواهد بود. در مورد گاو و گاومیش دو سال تمام داشته و به سن سه سالگی داخل شده باشد. در مورد شتر پنج سال تمام داشته و به شش سالگی داخل شده باشد.

پوست قربانی را چه باید کرد؟

پوست قربانی صدقه داده میشود و یا از آن آلاتی مانند مشک، غربال یا فرش پوستی و غیره در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یا می‌توان آن را به چیزی که باقی مانده و از آن استفاده می‌شود تبدیل نمود.